top of page

Fundacja Amicus Arte to opera - Wydawnictwo Arte - Kameralna Scena Koncertowa - kursy operowe - muzyka klasyczna.

Cele naszej Fundacji to:

a) popularyzacja sztuki; 

b) edukacja artystyczna;

c) integracja środowisk twórczych;

d) wspieranie osób i organizacji podejmujących działania artystyczne; e) stworzenie i utrwalenie warunków finansowych i organizacyjnych dla rozwoju nowoczesnego szkolnictwa artystycznego;

f) wspieranie wszelkiej działalności na rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych i wychowawczych młodzieży i studentów;

g) utworzenie klubu integracyjnego, propagującego różne kultury i jednoczącego młodych ludzi z różnych krajów wokół idei pokoju i przyjaźni;

h) organizowanie wymiany kulturalnej wśród młodzieży i studentów;

i) działalność kulturalna, promowanie młodych artystów i amatorów z różnych krajów;

j) aktywne uczestnictwo w procesie wychowania społeczeństwa poprzez kulturę i sztukę (w szczególności w zakresie muzyki, teatru, filmu i tańca);

k) współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie artystycznej;

l) kultywowanie polskiej tradycji narodowej poprzez promowanie dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju lokalnego i elementu edukacji międzykulturowej;

m) promowanie nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych w dziedzinie kultury;

n) rozwijanie współpracy kulturalnej z innymi krajami;

o) upowszechnianie wiedzy o dorobku kultury i sztuki;

p) edukacja kulturalna dzieci, młodzieży oraz dorosłych;

q) integracja kulturalna ukierunkowana na osoby niepełnosprawne oraz środowiska osób wykluczonych społecznie.

Cele Fundacji Amicus Arte:

bottom of page