top of page

Regulamin Kursów

Regulamin

Kursów Operowych

Profesor Bogdan Makal

Warszawa

29 lipca-3 sierpnia 2024 r.

 

I Postanowienia ogólne

 1. Kursy Operowe Profesor Bogdan Makal (zwane w dalszej części regulaminu Kursami) odbędą się w Centrum Sztuki R.I.O w Warszawie (ul. Piękna 66A) w dniach 29 lipca-3 sierpnia 2024 r.

 2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Amicus Arte z siedzibą w Warszawie,

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Fundacji Amicus Arte

 5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

II Warunki i zasady uczestnictwa w Kursach

 1. W Kursach mogą wziąć udział śpiewacy wszystkich narodowości, bez limitu wieku i niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

 2. Warunkiem wzięcia udziału w Kursach jest przesłanie zgłoszenia, o którym mowa
  w ust. 4 punktu II.

 3. Zgłoszenia muszą zostać przesłane przez kandydatów drogą elektroniczną na adres: fundacjaamicusarte@gmail.com

 4. Zgłoszenie składa się z dokumentów:
  a) skanu wypełnionego oraz podpisanego zgłoszenia do Kursów, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  b) krótkiej noty biograficznej w języku angielskim oraz w języku polskim do wykorzystania w publikacjach towarzyszących Kursom;
  c) aktualnej fotografii w wysokiej rozdzielczości przeznaczonej do druku, do wykorzystania w publikacjach towarzyszących Kursom;
  d) skanu podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

e) link do nagrania (demo) na podstawie, których Profesor Bogdan Makal wybierze czynnych uczestników Kursów.

 1. W przypadku osób niepełnoletnich lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonują ich prawni opiekunowie.

 2.  Ilość miejsc jest ograniczona.

 3. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Kandydaci będą informowani o statusie swojego zgłoszenia na bieżąco.

 4. W przypadku wyczerpania się limitu miejsc uczestników czynnych Kandydat może zostać Uczestnikiem biernym.

 5. W wybranych przypadkach po analizie artystycznej nadesłanego wniosku Organizator ma prawo odmówić Kandydatowi wzięcia udziału w Kursach.

 6. Uczestnik na etapie zgłoszenia wybiera rodzaj u działu w Kursach: udział czynny lub udział bierny.

 7. Warunkiem uczestnictwa zakwalifikowanego Kandydata w Kursach jest wniesienie w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia wzięcia udziału w Kursach pełnej opłaty zgodnej z wybranym pakietem: 

•    udział czynny  - 1200 zł  (5 lekcji)

   udział bierny – 440 zł (bierne uczestnictwo w kursach)

Wpłat należy dokonywać na konto Fundacji Amicus Arte:
80 8002 0004 0049 0843 2037 0001

(Bank PS, Grupa BPS)
Fundacja Amicus Arte (z dopiskiem: Kursy Mistrzowskie, imię i nazwisko kandydata)
ul. Powązkowska 90

01-728 Warszawa
 

 1. Zawiadomienie Kandydata o zakwalifikowaniu do Kursach i wniesienie przez kandydata pełnej opłaty będzie równoznaczne z zawarciem umowy między organizatorem Kursów a kandydatem w sprawie udziału w Kursach na warunkach określonych Regulaminem oraz uzyskaniem przez Kandydata statusu Uczestnika Kursów.

 2. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu opłaty za uczestnictwo w Kursach bez względu na okoliczności.

 3. Uczestnicy Kursów mieszkający poza Warszawą opłacają i organizują swój pobyt w Warszawie podczas Kursów samodzielnie.

 4. Przed dopuszczeniem do Kursów Uczestnik obowiązany jest okazać dowód tożsamości przedstawicielowi Organizatora.

 5. Organizator zapewni i opłaci pianistę towarzyszącego  dla wszystkich czynnych Uczestników Kursów.

 6. Warunkiem dopuszczenia do Kursów jest zawarcie przez Uczestnika (a w przypadku osób niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – prawnego opiekuna Uczestnika) umowy z Organizatorem, na mocy której Uczestnik nieodpłatnie przekaże Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań podczas jego udziału w Kursach.

 7. Organizator nie zgłasza uczestnika do żadnego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz choroby czy utraty lub zniszczenia bagażu uczestnika.

III Program Kursów

 1. W ramach Kursów Organizator zapewni Uczestnikowi czynnemu:
  a) 5 lekcji indywidualnych z Profesorem Bogdanem Makalem  (lekcja trwa 45 minut) . W trakcie lekcji  każdy z Uczestników  czynnych będzie miał zapewnionego pianistę.
  b) możliwość wzięcia udziału w finałowym koncercie galowym (dla Uczestników wybranych przez pedagoga) oraz darmowy bilet na koncert finałowy (dla pozostałych Uczestników);
  c) certyfikat uczestnictwa w Kursach.

 1. W ramach Kursów Organizator zapewni Uczestnikowi biernemu:
  a) możliwość uczestniczenia jako słuchacz w wybranych przez siebie zajęciach wokalnych

         b) darmowy bilet na galowy koncert finałowy;
         c) certyfikat.
      

 1. Wybrani przez pedagogów Uczestnicy Kursów będą mogli wziąć udział z towarzyszeniem fortepianu w finałowym koncercie galowym, który odbędzie się w 3 sierpnia 2024 roku o godzinie 18:00. O prezentacji wybranych Uczestników decyduje pedagog na podstawie subiektywnej oceny predyspozycji i możliwości Uczestnika oraz jego przygotowania. Ilość uczestników mogących wziąć udział w koncercie galowym jest ograniczona względami organizacyjnymi.

 2. Przebieg wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach Kursów może być rejestrowany na dowolnych nośnikach fonii lub wizji bez żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych dla uczestników Kursów, zgodnie z podpisanym oświadczeniem.

 3. Kursy odbędą się w Centrum Sztuki R.I.O w Warszawie przy ul. Pięknej 66A

IV Inne postanowienia

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2014.1182 ze zm.):

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Kursów jest Fundacja Amicus Arte, z siedzibą w Warszawie.

 2. Dane osobowe Uczestnika Kursów przetwarzane będą w celach organizacji i prowadzenia Kursów, w szczególności w związanych z Kursami w celach finansowych, statystycznych, archiwalnych.

 3. Uczestnik Kursów ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

V Kontakt

fundacjaamicusarte@gmail.com
www.amicusarte.pl

bottom of page