top of page

Zakres działań Fundacji Amicus Arte:

- opera - wydawnictwo arte - kameralna scena koncertowa - kursy operowe - muzyka klasyczna-

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. zrzeszanie artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki;

 2. zorganizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie działalności artystycznej i edukacyjnej w formie koncertów, przedstawień, pokazów, happeningów, spotkań, odczytów, seminariów, sympozjów, prelekcji, dyskusji, kursów, warsztatów, plenerów, konkursów, festiwali oraz innych;

 3. promocję i popularyzację sztuki i edukacji artystycznej;

 4. wspieranie młodych talentów artystycznych;

 5. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i celach działania;

 6. działalność wydawniczą, fonograficzną i multimedialną;

 7. tworzenie ośrodka informacji o działalności Fundacji, także w formie elektronicznej;

 8. fundowanie stypendiów i nagród artystycznych;

 9. gromadzenie zbiorów piśmiennictwa i materiałów nutowych związanych ze sztuką oraz nagrań dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych;

 10. udział przedstawicieli Fundacji w imprezach artystycznych w kraju i za granicą;

 11. gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz prowadzonych przez siebie szkół,

 12. aktywizowanie rodziców młodzieży, nauczycieli oraz środowisk, z którymi nawiązano współpracę a także osób prawnych i fizycznych wokół celów Fundacji i ich realizacji,

 13. współpracę z Dyrektorem Szkoły, Radą Nauczycieli, samorządem uczniowskim i innymi organami szkoły, oraz środowiskami oświaty, nauki, kultury, techniki, organizacjami młodzieżowymi i sportu w celu podniesienia na wyższy poziom nauki i wychowania młodzieży,

 14. propagowanie inicjatyw zmierzających do stworzenia lepszych warunków dla wszechstronnej rzetelnej edukacji i wychowania młodzieży,

 15. organizowanie wykładów, sympozjów, seminariów i rozwijanie zainteresowań młodzieży,

 16. organizowanie akcji charytatywnych i imprez mających na celu zebranie środków pieniężnych na rzecz Fundacji,

 17. rozwijanie działalności mających na celu podniesienie na wyższy poziom kultury fizycznej i sportu w szkole, organizowanie czynnego wypoczynku dla młodzieży i nauczycieli,

 18. udzielanie stypendiów, zapomóg, nagród i innych form pomocy dla uczniów i nauczycieli wyróżniających się w nauce i pracy oraz dla osób podejmujących się działań statutowych Fundacji,

 19. udzielanie pomocy materialnej uczniom niepełnosprawnym fizycznie oraz znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

 20. finansowanie inwestycji szkoły, zakupu wyposażenia szkoły,         pomocy naukowych, sprzętu sportowego i innych urządzeń.

 21. Powołanie klubu integracyjnego dla młodzieży, organizującego imprezy kulturalne i integracyjne.

 22. Organizowanie wystaw – malarstwa, fotografii, rzeźby młodych artystów i amatorów z kraju i zagranicy.

 23. Organizowanie koncertów muzycznych i innych imprez artystycznych mających przyczynić się do kulturalnego rozwoju młodzieży i studentów.

 24. Prowadzenie stron internetowych.

 25. Współpracę z organami państwa i samorządów, w tym działania na rzecz rozwoju regionalnego.

 26. Przejmowanie zadań zleconych przez sektor publiczny.

 27. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnychcelach działającymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

bottom of page